Tuesday, March 20, 2007

Nowrooz

نوروز باستانی و بی همانند ايرانزمين را به همه ی ايرانيان آزاده و ميهن دوست شادباش می گوييم.

با آرزوی اينكه اين سال نوی ايرانی همراه با تلاش ها و كوشش های تك تك ايرانيان مبارز سال آزادی و رهايی ايران و تاريخ و فرهنگ جهان ساز و ايران ساز آن باشد.

با شادباشی ويژه برای يكی از بهترين فرزندان ايرانزمين، ايرانی ی آزاده، دانش پژوه، خردمند و ايرانيار بزرگ، دكتر علی مير فطروس،

پری صفاری و سرباز كوچك