Saturday, April 21, 2007

دکتر محمّد مصدّق: آسیب شناسی یک شکست (بخش نخست)

دكتر علی مير فطروس

"روش دکتر جلال متینی در بررسی کارنامۀ سیاسی دکتر محمّد مصدّق، در واقع به چالش کشیدن روایات دست اوّل (نوشتۀ دکتر مصدّق) و یاران و همروزگاران وی است. او کوشش دارد تا «نکات پنهان» را از درون این روایات مختلف و متناقض استخراج کند. بنابراین، شیوۀ مؤلف محترم با سُنّت مدح و مرثیۀ رایج دربارۀ دکتر مصدّق، تفاوت آشکار دارد و چه بسا «خوشایند» بسیاری از دوستداران دکتر مصدّق نباشد."