Friday, May 04, 2007

مردمی باشيم كه بزرگان و خدمتگزارانمان را ارج نهيم و يادشان را گرامی بداريم تا فرزندان و آيندگانمان چون ما دچار ننگ و تباهی نشوند.

ياد رضا شاه بزرگ ابرمرد تاريخ ايرانزمين و ايرانساز بی همانند را گرامی ميداريم.

روانش شاد و نامش به نيكی جاودان باد