Saturday, June 30, 2007

Mahasti

درگذشت مهستی و ربايش پيكر بی جان او به وسيله جانوران ومزدوران اسلامی در برابر چشمان اپوزيسيون هميشه در ميدان بی آبرويی و بی خيالیفروش پيكر پاك اين بانوی هنرمند وميهن دوست و يكی ازقربانيان اين اشغالگران مسلمان زن ستيز، ايران ستيز، هنرستيز به جلادان اسلامی يكی از شرم آورترين و پليدترين رويدادهای چند سال گذشته دربرونمرز است.

جمهوری اسلامی بشرستيز، فاشيست ودگرانديش كش در جايی كه بايد اسلام ناب محمدی قدرتنمايی كند و چهره خون آلود و كثيف خودرا با ياری مزدوران ننگين و مردم فروشش بزك كند حتی آماده است هزاران دلار از طريق بنيادهای اهريمنی اسلامی در گلوی مزدوران و پادوهای فرومايه اش بريزد تا كالبد يك "طاغوتی مرتد" را به گونه اسلامی به خاك بسپارند.

شادروان مهستی چند سال پيش به آيين مسيحييت در آمده بود اما مزدوران اسلامی او رابا مراسم آدمخواری تازی و خواندن آيه ها ی بشرستيز اسلامی كه مهستی از آنها گريخته بود به ديار ديگر روانه نمودند.

در اينجا سرافكندگی و شرمساری ، نخست از آن بازماندگان مهستی به ويژه تنها فرزند او است كه روشن نيست چه گونه تن به چنين بيدادی در باره مادر خويش داده است. دختر مهستی كه پدرش به دست همين جانيان اسلامی در همان آغازين روزهای انقلاب ايرانسوز اعدام شد و مادر دلسوخته اش مهستی توانست جان خود و تنها فرزندش را ازچنگال آ دمخواران مسلمان نجات دهد و ميهن اشغال شده را با اشك و آه ترك كند. آيا مهستی سزاوار چنين بی دادی است؟

كسانی كه ديروز در لس آنجلس با نام هنرمند ،دوست ، خانواده و....... در برابر چنين رسوايی و ننگی سكوت كردند و كالبد يكی از قربانيان رژيم جنايتكاررا در دستان آلوده و كثيف مزدوران فرومايه جانوران اسلامی رها كردند بدانند كه همه آنها در توهين و بی احترامی به بانو مهستی و مردم بزرگ ايران همدوش جانيان و آدمخواران اسلامی هستند.

ننگ و شرم جاودان به همه آنهايی كه در سخت ترين روزهاي ميهن آبرو و شرف انسانی و ايرانی را به مشتی دلار ميفروشند.