Wednesday, July 25, 2007


چهارم و پنجم امردادماه در گاهنامه ايرانی با رنگی ديگر نوشته ميشود، رنگي برگرفته از تكرار غمها و شكستهای تاريخی يك ملت هزاران ساله كه در يك فضای پراز دروغ و نيرنگ به نيكبختی و سربلندی خويش پشت كرد.

٢٩ سال پس از اشغال دوباره ايرانزمين به دست دشمن ترين دشمنان ميهن، درد و غم جانكاهی در اين دو روز بر دل ايرانيان به بردگی اسلام در آمده می نشيند. ياد آوری روزهای سرافرازی و آسايش دوران دو پادشاه بزرگ پهلوی و تنهايی آنها در واپسين روزهای زندگی تنها به جرم ايراندوستیی، و ياد آوری جنون گروهی از روان پريشان و مزدوران بيگانه پرست ،چون خنجری آخته بر جان و روان ايرانيان راستين می نشيند.

درود به روان پاك دو ابرمرد تاريخ ايرانزمين كه نام و ياد شان نيروبخش و برانگيزاننده تلاش هر چه بيشتر ميهن پرستان برای آزادی هر چه زود آيند ميهن بزرگمان ايرانزمين است.