Friday, September 07, 2007

Reza Shah the Great

آئین نو آورد و ره و رسم دگر ساخت
دو سروده از پورداوود برای سالروز برکناری رضاشاه پهلوی

بابك خندانی"برآمدن مردی چون رضاشاه نه یک حادثه بلکه یک خواست و آرزوی مردمی بود. ما زرتشتیان، چه زرتشتی‌زاده و چه بازگشته به دین، او را به میزان بهرام ورجاوند می دیدیم و کسانی چون شاپور ریپورتر همۀ نفوذ خود را به کار بستند تا با تخت نشستن رضاخان راه برای جبران قادسیه هموار گردد. همین کوشش برای زنده کردن فرهنگ ایرانی بود که برای مسلمانان بسیار گران آمد و همۀ دشمنی خود را به سوی رضاشاه متمرکز کردند. شگفت‌آور است که هیچیک از پادشاهان قاجار که از ایران جز ویرانه‌ای به جای نگذاردند این همه ناسزا نصیبشان نگشت و کسی به سراغ گور ناصرالدین شاه نرفت تا ویرانش کند."