Tuesday, October 02, 2007

Habib Tabrizian

جنبش ما و میراث پهلوی

حبیب تبریزیان
٣٠ سپتامبر ٢٠٠٧براستی خواندن نوشتاری از اين دست كه مانند آينه ای چهره همه مدعيان را بدرستی آشكار سازد و رويكردی خردمندانه و دادگرانه را در اين روزهای سرنوشت ساز پيش روی همگان بگذارد، كمتر پيش می آيد.

درود و سپاس به كدبان حبيب تبريزيان.