Monday, February 11, 2008

"از ساعت ٢ پس از نيمروز هزاران نفر از شورشيان مسلح آرامگاه رضا شاه كبير را محاصره كردند و به ١٤٠ تن نظاميان مستقر در آرامگاه با بلندگو اخطار كردند كه تسليم شوند. نظاميان از تسليم خودداری نمودند و با شورشيان به مقابله پرداختند. آرامگاه رضاشاه كبير پس از ٦ ساعت زدوخورد مسلحانه و كشته شدن ٢٦ نفر از نظاميان و مجروح شدن ٥٠ نفر از آنها به تصرف شورشيان درآمد و فرشها و اثاثيه گرانبهای موزه آن غارت گرديد."

٢٢ بهمن "٥٧"، برابر با ١١ فوريه ١٩٧٩
شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات؛ شهرام جاويدپور

+