Thursday, May 29, 2008

بينندگان و ياران گرامی تلويزيون بيداری

بيداری، پايداری، پيروزی از اين پس روزهای يك شنبه، سه شنبه و آدينه پخش خواهد شد.