Tuesday, August 26, 2008

احمدی نژاد، رهبر راستين اصلاحات
(‌امير سپهر؛ PDF )

"با پوزش اما فاش ـ ايران امروز در دست مشتی بی حيثيّت ديوس و بی خانواده و فاحشه خانه دار است...از اينروی هم هست که جمهوری اسلامی، امتی از فواحش و ديوس های خانم بيار و پاپتی ها و گرسنگان و عقبمانده ها و بنگی ها و بی اراده ها می خواهد نه يک ملت سرفراز..."