Tuesday, September 30, 2008

سه شنبه ٩ مهرماه ٢٧١٦

فايل صوتی


+
مرز بین یک پان ایرانیست و یک پان ایرانیست مصدقی
نوشته سرور منوچهر يزدی (اخگر / PDF)

"...رهروان راه مصدق قبل از انقلاب با هیچیک از طرح های اصلاحی و مترقیانه از جمله برنامه های انقلاب سفید شاه و ملت همراهی نکردند و دست در دست بازرگانها و طالقانی ها و شریعتی ها در برابر آن ایستادند و هر زمان که فرصتی به آنان داده شد تا به میدان آمده و نقش ملی خود را ایفا نمایند به بهانه هایی متوسل شده و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردند ... و بدیهی است که با این اشتباه بزرگ (وابستکی محض به مصدق و خصومت با پادشاه) هم خود را بد نام و گرفتار کردند و هم جامعه را بسوی نا کجا آباد رهنمون شدند...

...ازآغاز تشکیل جبهه ملی اول به رهبری آقای مصدق، ائتلاف با احزاب، ازناهمگونی شگفت آوری رنج میبرد. جمع کردن یک عده توده ای و ملی و حزب اللهی وفراماسونر و تروریست زیر یک سقف آن هم بدون داشتن برنامه ومرامنامه و مدیریت کار آمد، سر انجامی جز آنچه که اتفاق افتاد نمیتوانست داشته باشد..."