Sunday, December 14, 2008

پروژه فروپاشی ایران

پروژه فروپاشی ایران

بیگانگان به اهداف شان در گام اول دست یافته اند
گام دوم، حرکت به سوی فدرالیسم و پاره پاره کردن ایران
بیگانگان، تجزیه ایران را پشت پرده فدرالیسم پنهان کرده اند
شاهزاده رضا پهلوی، اصول مسلم تاریخی قابل مذاکره نیست


منوچهر يزدی (تارنما / PDF)

"اکنون روزگار سی سال پیش است. یکبار دیگر بازی با دموکراسی با شعار زنده باد حکومت فدرال به روی صحنه آمده ، آن هم با هنر نمایی هنر پیشگان قدیمی، همان هنرمندان و روشنفکرانی که کشور را برای گام دوم آماده کرده اند. سعی کنید آن گونه عمل نمایید که مجبور نشوید سی سال بعد اسناد و مدارک حضور و دخالت بیگانکان را در پروژه ایرانستان از پشت تریبون های آمریکایی فریاد بزنید .... دیگر فریب نخورید و بدانید بر اساس احکام بدون چون وچرای تاریخ ایران، این کشور باید دارای قدرت مرکزی مقتدر باشد تا بتواند با انبوهی از توطئه ها و تجاوزات و سلطه گریها مبارزه و رفع شر کند."

+