Tuesday, March 17, 2009

پيام نوروزی دكتر علی ميرفطروس به پری صفاری و بينندگان بيداری، پايداری، پيروزی


- «ای اهورامزدا!
ما را از آسیب ستمگران،رهائی بخش!
منش ِ جنگ خواهان را از ما دور ساز!
و به ما،خانمانی از آشتی و آرامش و شادی
عنایت کن!».

این سخن ِ درخشان،سرود ِ نوروزانهء نیاکان سرفراز ِ ما ، در درازنای بلند تاریخ و فرهنگ ایران بود، سرودی که بقول حافظ: در «شب ِتاریک وبیم موج و گردابی چنین حائل»، بسان چراغ راهنمائی، ملّت ما را از گذشته به آینده پیش بُرده است. بعبارت دیگر: ملّت ما، در سنگر ِ«مهرگان»ها و «سَدَه»ها و «چهارشنبه سوری»ها و «نوروز»ها، همواره خود را باز سازی و بازآفرینی کرده تا«بار ِ امانت» ِ اندیشهء نیک، گفتارنیک و کردار نیک را به اکنونیان و آیندگان برساند.

بانو صفّاری مهربان

در همهء این سال های سکوت و صبوری، و در هیاهوهای «بشارت نامه نویسان ِ ایران سوز» (که برنامه های تلویزیونی را با بساط ِ«مارگیری» و «شعبده بازی های رسوا» عوضی گرفته اند)، برنامه های روشنگر شما – همواره-بانگ ِبلند ی بوده که خواب این «عجوزه های عاجز» را آشفته کرده، و راستی و روشنائی را بر دل و دیدگان ایرانیان میهن پرست، ارمغان نموده است.

در آستانهء نوروز ِ همیشه پیروز، امیدوارم که با پشتیبانی بی دریغ ِهمهء ایرانیان، تلاش های روشنگر شما گسترده تر و رساتر گردد تا ما شاهد ِ«بیداری، پایداری و پیروزی»های بیشتری باشیم.

نوروز ِهمیشه پیروز بر شما و بینندگان ِ«بیداری، پایداری، پیروزی» فرخنده باد!

علی میرفطروس
نوروز ١٣٨٨ پاریس

+