Tuesday, April 21, 2009

هفتهء پيش بخشی از ساختمانی كه ‌استوديوی شبكهء آريا در آن ميباشد دچار آتش سوزی شد و تا پروانهء برگشت به كار از سوی شركتهای بيمه و آتش نشانی داده نشود برنامه های تلويزيون بيداری تا آگاهی بعدی بازپخش برنامه های پيشين خواهد بود.