Monday, April 13, 2009

Tribute to Reza Fazeli , Iranian Patriot

رضا فاضلی، روشنگر خستگی ناپذير و ايرانيار پر تلاش و خردورز به جاودانگی پيوست.

در اين روزهای دشوار اشغال ميهن بدست اهريمنان سيه آيين، رفتن سربازی رزمجو و دلاور چون رضا فاضلی بسيار دردناك و غم آن بسيار سهمگين است.

با روان او پيمان می بنديم كه راه آزادی ميهن را خواهيم پيمود و او تا آزادی ايران در كنار ما خواهد بود.

روانش شاد و راهش پُر رهرو باد.

پری صفاری
و سرباز كوچك

Photo: Jewishjournal.com