Friday, August 31, 2007

دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب شناسی يک شکست

(بخش آخر)

28 مرداد 32؛ کودتا؟ یا خیزش ِ خودجوش ِ مردم؟ (١)

علی ميرفطروس

* مقالـهء تُند و سخنرانی توهین آمیز دکتر حسین فاطمی علیه شاه در روز 25 مرداد 32 و پخش آن از رادیو تهران، تخریب مجسّمه های رضا شاه و محمد رضا شاه و شعارهای حزب توده – مبنی بر «برچیده باد سلطنت! پیروز باد جمهوری دموکراتیک» - باعث ترس و نگرانی شدید کَـسَبه، پیشه وران و مردم عادی تهران گردید، و اینهمه، فضای روانی ِ جامعه و سربازان را علیه مصدّق و به نفع شاه و بازگشت او، تغییر داد.

* شعبان جعفری ازحمایت و احترام بسیاری از رهبران جبهــهء ملّی برخوردار بود و تا غروب 28 مرداد در زندان بسر می بُرد!

نگاه كنيم به چهره های تكيده و تنهای فرزندان بی پناه ايران در پای چوبه های دار اسلامی ١٤٠٠ ساله و خنده های تلخ و دلاورانه اين جوانان به توده های يخ زده و مسخ شده. به ياد بياوريم آورندگان منجی اسلامي، خونخوارديو سيرت خمينی ايرانسوز و نگهبانان مرگ و تباهی در ميهن را.

كی، كجا و چگونه اين ضيافت خون و شمشير اسلامی را به پايان خواهيم برد؟

آيا بابك در راه است؟


Monday, August 20, 2007

دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب شناسی يک شکست

(بخش پانزدهم)

طرح کودتا و فرمان عزل مصدّق (2)

علی ميرفطروس

* دکتر مصدّق، قبلاً – بارها – اندیشه و ارادهء خود – مبنی بر ردّ ِ فرمان عزل خویش – را ابراز کرده بود.

* ده ها افسرِ عضو حزب توده در درون ارتش، در واقع، چشم و گوش دکتر مصدّق علیه هرگونه کودتا و تحرّکات نظامی بودند!

* بر اساس اسناد سازمان سیا: کودتاچیان، فاقد کمترین تدارکات لازم برای اجرای کودتا بودند و بهمین جهت؛ در آغازِ عملیّات، معلوم شد که « همه چیز با اِشکال مواجه شده است»!

دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب شناسی يک شکست

(بخش پانزدهم)

طرح کودتا و فرمان عزل مصدّق (1)

علی ميرفطروس

* به قول همهء محقّقان معتبر: «شاه تا آخرین لحظه، اقدامی جدّی در اجرای طرح کودتا علیه مصدّق انجام نداد».

* دو رویدادِ بسیار مهّم، زمینه را به زیان طـرح کودتا و به نفع پیشنهاد شاه – مبنی بر برکناری مصدّق از طریق قانونی- تقویت کرد.

* مصدّق – بعنوان یک «پیشوا» و کسی که در مبارزه با دولت انگلیس «قهرمان ملل شرق» نامیده شده بود – نمی خواست که آسان تسلیم شرایط شود و چه بسا که همانند همهء قهرمانان، می خواست تا با غرور و عظمت طلبی، در جدال با دشمنی بزرگ تر از خویش (نه سرلشگر زاهدی) تسلیم گردد.

دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب شناسی يک شکست

(بخش چهاردهم)

خلیل ملکی:

- «آقا! این آقای دکتر مصدّق می خواهد با ما چه کار کند؟!»

علی ميرفطروس

* به جرأت می توان گفت که در صورت استعفای شخصیّت های ممتاز جبههء ملّی - در اعتراض عملی به تصمیم غیرقانونی مصدّق و عدم انحلال مجلس - قطعـاً از وقوع رویدادهای نـاگــوار 25 تا 28 مرداد 32 نیز جلوگیری می شد.

* تظاهرات حزب توده در سالگرد 30 تیر، عظمت، توانمندی و قدرت تشکیلاتی این حزب و ضعف و بی نوائی جبههء ملّی را آشکار ساخت.

Wednesday, August 15, 2007

Tuesday, August 14, 2007

From Cyrus to Pahlavi

From Cyrus to Pahlavi:
A Pictorial History of Iran

Frederick Tallberg
1967 / The Pahlavi University of Shiraz


DO NOT OPEN. RIGHT-CLICK AND SAVE ONLY: (PDF)

Thursday, August 09, 2007

دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب شناسی يک شکست

(بخش سیزدهم)

علی ميرفطروس

* با اطمینان می توان گفت که مصدّق از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطیّت ایران، اقتدار و قدرت بیشتری داشت.

* چاپ محرمانــهء 312 میلیون تومان اسکناس اضافی توسط دکتر مصدّق و ترس از استیضاح نمایندگان، مصدّق را وادار به انحلال مجلس کرده بود.

* هنــدرسون (سفير آمريکا در ايران) سـه ماه پيش از 28 مرداد 32 گزارش داد: «در 6 ماه گذشتـه، تغيير و دگرگونی شديدی در پشتيبانی از مصدق ميان رهبران سياسی صورت گرفته است. اکثـر عناصـر اوليـهء جبههء ملی اينک در حال مخالفت آشکار و پنهان با مصدق می باشند».

Monday, August 06, 2007

به كوروش چه خواهيم گفت

به كوروش چه خواهيم گفت --- اگر سر بر آرد ز خاك
اگر باز پرسد ز ما --- چه شد دين زرتشت پاك
چه شد ملك ايران زمين --- كجايند مردان اين سرزمين
به كوروش چه خواهيم گفت؟ ---‌ اگر ديد و پرسيد از حال ما
چه كرد يدبرَنده شمشير خوش دستتان --- كجايند ميران سر مستتان
چه آمد سر خوی ايران پرستی --- چه كرديد با كيش يزدان پرستی
به شمشير حق نيست دستی
كه بر تخت شاهی نشسته است --- چرا پشت شيران شكسته است
در ايران زمين شاه ظالم كجاست --- هوا خواه آزادگی پس چرا بی صداست
چرا خامش و غم پرستيد؟ های --- كمر را به همت نبستيد. های
چرا اينچنين زار و گريان شديد --- سر سفره خويش مهمان شديد
چه شد عِرق ميهن پرستيتان؟ --- چه شد غيرت و شور و مستيتان
سواران بی باك ما را چه شد --- ستوران چالاك ما را چه شد
چرا مُلك تاراج می شود --- جوانمرد محتاج می شود
چرا جشنهامان همه شد عزا --- در آتشكده نيست بانگ دعا
چرا حال ايران زمين نا خوش است --- چرا دشمنش اينچنين سر كش است
چرا بوی آزادگی نيست؟ وای --- بگو دشمن ميهنم كيست؟ های
بگو كيست اين ناپاك مرد --- كه بر تخت من اينچنين تكيه كرد
كه تا غيرتم باز جوش آورد --- ز گورم صدای خروش آورد
به كوروش چه خواهيم گفت؟ --- اگر سر بر آرد ز خاك
اگر سر بر آرد ز خاك

Saturday, August 04, 2007

میهن زخمی و سوگوار

گیل آوایی

"...خواست سرنگونی حکومت اسلامی در کلیت آن و برقراری حکومتی دمکراتیک و مستقل باید اولین و برجسته ترین خواسته های ما در هر حرکت اعتراضی باشد. پشتیبانی از آزادی این و محکومیت صرف جنایتی از سوی حاکمیت، بدون خواست سرنگونی حکومت اسلامی، یک انحراف است. افتادن در تله بحران آفرینیهای مصنوعی حاکمیت جنایتکار اسلامی، از همین انحرافات و جوشش های مقطعی است."

Thursday, August 02, 2007

!!بهروز وثوقی هم میخواست شاه را بکشد

بصير نصيبی