Saturday, March 24, 2007

Truth Lies in the Village

Tuesday, March 20, 2007

Nowrooz

نوروز باستانی و بی همانند ايرانزمين را به همه ی ايرانيان آزاده و ميهن دوست شادباش می گوييم.

با آرزوی اينكه اين سال نوی ايرانی همراه با تلاش ها و كوشش های تك تك ايرانيان مبارز سال آزادی و رهايی ايران و تاريخ و فرهنگ جهان ساز و ايران ساز آن باشد.

با شادباشی ويژه برای يكی از بهترين فرزندان ايرانزمين، ايرانی ی آزاده، دانش پژوه، خردمند و ايرانيار بزرگ، دكتر علی مير فطروس،

پری صفاری و سرباز كوچك

Friday, March 02, 2007

آدينه، ١١ اسفندماه ٢٧١٤ ايرانی- ديااكويی

فايل صوتی
رستاخیز ملت ایران، رستاخیزی شگفت انگیز خواهد بود. رستاخیزی بر اساس همه ی ارزشهای ملی، بر اساس سنتهای تمدن ایرانی، بر اساس نیروی کوشش وآفرینش ایرانیان، بر اساس اندیشه و هنرواستعداد ملتی که در طول زندگی خود، دشوواریها، شکستها و پیروزی مادی و معنوی بسیار دیده است.

اگر اکنون بسیاری از ارزشهای ملی ایرانیان تحت الشعاع روح عوام فریبی و نفاق قرار گرفته، تردیدی ندارم که این ارزشهای جاودان در آینده ای نزدیک تجدید حیات خواهد یافت.

اکنون پرچم خون و انتقام به دست اشباح سیاه در ایران به اهتراز درآمده،هنوز دوران ویرانی و وحشت ادامه دارد و ملت ایران با تحیر به فجایع و خرابیهایی که گروهی معتصب مرعوب یا مجذوب به وجودآورده اند، می نگرد. زندانهای ایران انباشته از بی گناهان است. از عمق تاریکی و نا امیدی، ملت ایران به روشنایی های دوران تاریخ پرافتخار خود باز خواهد گشت و دوران امیدواری و سربلندی دوباره آغاز خواهد شد و سرانجام هستی بر نیستی و روشنایی بر تاریکی پیروزی خواهد یافت.

تنها پرسشی که اکنون مطرح است اینست: بازگشت به روشنایی چقدرطول خواهد کشید و ایرانیان تا کی به این سراب باور خواهند داشت.

محمدرضا شاه پهلوی ؛ پاسخ به تاریخ.

Thursday, March 01, 2007

پنجشنبه، ١٠ اسفندماه ٢٧١٤ ايرانی- ديااكويی

فايل صوتی