Tuesday, April 28, 2009

Sunday, April 26, 2009

Friday, April 24, 2009

بمناسبت چهارم ارديبهشت، سالروز تاجگذاری رضاشاه بزرگ

یک اشارۀ تاریخی
فرهاد عرفانی - مزدک
"انقلاب مشروطه، منجر به آزادی نشد، به این دلیل ساده که اسباب و ادوات حضور آزادی در آن وجود نداشت و فراهم نبود. انسان باید بسیار ساده لوح باشد که تصور کند در جامعه ای فاقد صنعت، کشاورزی مدرن، نظام اداری و تشکیلات وابسته به آن، آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، دادگستری، پلیس و شهربانی، ارتش واحد، وزارتخانه های بهداشت و راه و ترابری و اقتصاد و ... هزاران چیز دیگر و همچنین وجود بیش از نود و دو درصد بیسواد و غرق در نکبت فقر و عقب ماندگی همه جانبه، آزادی می توانسته است معنا داشته باشد! درچنین فضائی ، تنها هرج و مرج می تواند معنا داشته باشد و این دقیقأ چیزی بود که وقتی سردار سپه به تهران وارد شد، بر سراسر ایران، حاکم بود..."

Remembering the Armenian Genocide

Wednesday, April 22, 2009

Mike Evans-Jimmy Carter

Tuesday, April 21, 2009

گفتگوی راديوئی با عليرضا ميبدی (٢١ آوريل ٢٠٠٩)

فايل صوتی

هفتهء پيش بخشی از ساختمانی كه ‌استوديوی شبكهء آريا در آن ميباشد دچار آتش سوزی شد و تا پروانهء برگشت به كار از سوی شركتهای بيمه و آتش نشانی داده نشود برنامه های تلويزيون بيداری تا آگاهی بعدی بازپخش برنامه های پيشين خواهد بود.

Sunday, April 19, 2009

يكشنبه ٣٠ فروردين ٢٧١٧

بازپخش

Friday, April 17, 2009

آدينه ٢٨ فروردين ٢٧١٧

بازپخش

Tuesday, April 14, 2009

سه شنبه ٢٥ فروردين ٢٧١٧

بازپخش برنامهء پيشين

Monday, April 13, 2009

Tribute to Reza Fazeli , Iranian Patriot

رضا فاضلی، روشنگر خستگی ناپذير و ايرانيار پر تلاش و خردورز به جاودانگی پيوست.

در اين روزهای دشوار اشغال ميهن بدست اهريمنان سيه آيين، رفتن سربازی رزمجو و دلاور چون رضا فاضلی بسيار دردناك و غم آن بسيار سهمگين است.

با روان او پيمان می بنديم كه راه آزادی ميهن را خواهيم پيمود و او تا آزادی ايران در كنار ما خواهد بود.

روانش شاد و راهش پُر رهرو باد.

پری صفاری
و سرباز كوچك

Photo: Jewishjournal.com

Sunday, April 12, 2009

Friday, April 10, 2009

آدينه ٢١ فروردين ٢٧١٧

بازپخش برنامهء پيشين

Tuesday, April 07, 2009

Sunday, April 05, 2009

Friday, April 03, 2009