Friday, May 30, 2008

Thursday, May 29, 2008

بينندگان و ياران گرامی تلويزيون بيداری

بيداری، پايداری، پيروزی از اين پس روزهای يك شنبه، سه شنبه و آدينه پخش خواهد شد.

Tuesday, May 27, 2008

Friday, May 23, 2008

Thursday, May 22, 2008

Tuesday, May 20, 2008

Friday, May 16, 2008

Thursday, May 15, 2008

Tuesday, May 13, 2008

Friday, May 09, 2008

Thursday, May 08, 2008

Tuesday, May 06, 2008

Friday, May 02, 2008

Thursday, May 01, 2008