Tuesday, December 30, 2008

Sunday, December 28, 2008

Friday, December 26, 2008

Tuesday, December 23, 2008

سه شنبه ٣ دی ماه ٢٧١٦

بازپخش برنامهء پيشين

Sunday, December 21, 2008

Friday, December 19, 2008

Tuesday, December 16, 2008

سه شنبه ٢٦ آذر ماه ٢٧١٦

بازپخش برنامهء پيشين

Sunday, December 14, 2008

پروژه فروپاشی ایران

پروژه فروپاشی ایران

بیگانگان به اهداف شان در گام اول دست یافته اند
گام دوم، حرکت به سوی فدرالیسم و پاره پاره کردن ایران
بیگانگان، تجزیه ایران را پشت پرده فدرالیسم پنهان کرده اند
شاهزاده رضا پهلوی، اصول مسلم تاریخی قابل مذاکره نیست


منوچهر يزدی (تارنما / PDF)

"اکنون روزگار سی سال پیش است. یکبار دیگر بازی با دموکراسی با شعار زنده باد حکومت فدرال به روی صحنه آمده ، آن هم با هنر نمایی هنر پیشگان قدیمی، همان هنرمندان و روشنفکرانی که کشور را برای گام دوم آماده کرده اند. سعی کنید آن گونه عمل نمایید که مجبور نشوید سی سال بعد اسناد و مدارک حضور و دخالت بیگانکان را در پروژه ایرانستان از پشت تریبون های آمریکایی فریاد بزنید .... دیگر فریب نخورید و بدانید بر اساس احکام بدون چون وچرای تاریخ ایران، این کشور باید دارای قدرت مرکزی مقتدر باشد تا بتواند با انبوهی از توطئه ها و تجاوزات و سلطه گریها مبارزه و رفع شر کند."

+

Friday, December 12, 2008

Tuesday, December 09, 2008

Sunday, December 07, 2008

Friday, December 05, 2008

In Remembrance of Iran's Prince Shahriar Shafigh

Tuesday, December 02, 2008

سه شنبه ١٢ آذر ماه ٢٧١٦

فايل صوتی

+
مطهری: زنده‌ كردن‌ لغات‌ فارسی باستانی‌، برگشت‌ از تعاليم‌ قرآن‌ است‌