Tuesday, July 31, 2007

Monday, July 30, 2007

Mohammad Reza Shah Pahlavi, The Shah of Iran


پاسخ چرايی همه ی دروغها و تهمت های ناجوانمردانه ی آورندگان اهريمن (خمينی) دست ساز كارتلها و جهانخواران خون آشام را در همين كليپ چند ثانيه ای می يابيد.

تا روزی كه صحنه ی مبارزات آزادسازی ميهن اسير چنگال مزدوران و نوكران اربابان خونخوارجهانی است، بايد تماشگر رقص مرگ اسلامی كالبدهای ايرانيان اسير و تنها در بالای چوبه های دار نوكرهای مسلمان و مومن شركتهای نفتی اسلام پناه باشيم.

هر روزی كه بر شمار روزهای اشغال ميهن افزوده ميشود و چهره ی ننگين و خونين اربابان و مزدورانشان بيشتر شناخته ميشود، بزرگی و ميهن دوستی دو پادشاه نيك سرشت و جاودان نام پهلوی بيشتر رخ ميكند.

شاهنشاه آريامهر، روانت شاد و نامت جاودان باد

دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب شناسی يک شکست

(بخش دوازدهم)

خليل ملكی انديشمند تنها (2)
علی ميرفطروس

* خلیل ملکی و عبدالحسین نوشین، پروردهء جنبش مشروطیّت و بالیدهء تجدّد نوپای ایران بودند.

* خلیل ملکی با شهامت و جسارت استثنائی، ضمن تائید اصلاحات اجتماعی شاه، دعوت شاه را برای ملاقات و گفتگو پذیرفته بود.

* آن «روح توده ای» که خلیل ملکی از ظهورش نگران بود ، سرانجام با انقلاب اسلامی 57 ، در «روح الله خمینی» متجلّی شد.

Saturday, July 28, 2007

(حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران (کاسپیان

دکتر هوشنگ طالع - عبدالله مرادعلی بیگی

می‌دانیم که تمام جهانیان دریای شمالی ایران را به نام یکی از کهن‌ترین اقوام ایرانی، یعنی «کاسپی‌ها» که در زمان باستان ساکن کرانه‌های این دریا بودند، «دریای کاسپین» می‌نامند.[1] این را نیز می‌دانیم که در طول سده‌های بسیار تا به امروز نام «مازندران» بر این دریا، بیش از هر نام دیگری به گوش فرزندان این سرزمین خوش آهنگ بوده است.

اما این را نمی‌دانیم چرا چند سالی است که تعدادی از نهادهای سیاسی، فرهنگی و آموزشی کشور به هنگام نام بردن از این دریا، به جای نام‌های ایرانی مطرح آن در ایران و جهان، از نام جعلی و مطرود «خزر» استفاده می‌کنند. حال آنکه در هیچ اثر تاریخی و جغرافیایی که از دوران باستان به دست ما رسیده هرگز از این دریا با نام خزر یاد نشده است...

اسلام را به جنایت و قتل و غارت میهن بلا زده ام متهم و محکوم می کنم

گیل آوایی

Wednesday, July 25, 2007


چهارم و پنجم امردادماه در گاهنامه ايرانی با رنگی ديگر نوشته ميشود، رنگي برگرفته از تكرار غمها و شكستهای تاريخی يك ملت هزاران ساله كه در يك فضای پراز دروغ و نيرنگ به نيكبختی و سربلندی خويش پشت كرد.

٢٩ سال پس از اشغال دوباره ايرانزمين به دست دشمن ترين دشمنان ميهن، درد و غم جانكاهی در اين دو روز بر دل ايرانيان به بردگی اسلام در آمده می نشيند. ياد آوری روزهای سرافرازی و آسايش دوران دو پادشاه بزرگ پهلوی و تنهايی آنها در واپسين روزهای زندگی تنها به جرم ايراندوستیی، و ياد آوری جنون گروهی از روان پريشان و مزدوران بيگانه پرست ،چون خنجری آخته بر جان و روان ايرانيان راستين می نشيند.

درود به روان پاك دو ابرمرد تاريخ ايرانزمين كه نام و ياد شان نيروبخش و برانگيزاننده تلاش هر چه بيشتر ميهن پرستان برای آزادی هر چه زود آيند ميهن بزرگمان ايرانزمين است.

Tuesday, July 24, 2007

Dr. Shahin Seraj

چهره و شخصیت زنان جنگآور در حماسه های ملی

سخنرانی دکتر شهین سراج
در كانون فرهنگی فارسی زبانان سوئيس

Friday, July 20, 2007

دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب شناسی يک شکست

(بخش يازدهم: خليل ملكي انديشمند تنها)

علی ميرفطروس


٭ خلیل ملکی بزرگترین متفکّری است که در «حمّام فین ِ سیاست ایران»، توسط دلاّکان حزب توده، رگ زده شد.

٭ خلیل ملکی با نجابت و فضیلتی استثنائی، هیچگاه، نه خود را «به رُخ» کشید و نه کوشید تا به «وجاهت ملّی» نائل آید.

٭ خلیل ملکی: از مصدّق بُت نسازیـد!

...سد سيوند، كوروش بزرگ، ايرانيان آواره و تنهايی ايران اشغال شده

كليپ

با سپاس از مرد آويج زياری

Monday, July 09, 2007

Sunday, July 08, 2007

قيام ١٨ تير "١٣٥٩"
کودتای پايگاه شاهرخي (کودتای نوژه)

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست

(بخش دهم)

على ميرفطروس

٭ مهمترين تأثير تظاهرات نهم اسفند، قطع کامل رابطهء دکتر مصدق با شاه بود.

٭ با آغاز حکومت مصدق، کمکهای مالی آمريکا به ايران از 500 هزار دلار به 23 ميليون دلار افزايش يافت.

٭ خليل ملکی: «آقای دکتر مصدق! اين راهی که شما می رويد به جهنم است، ولی ما تا جهنم هم به دنبال شما خواهيم آمد».

Enghelabe Sepid / Erteja'e Sorkh o CIAh

Wednesday, July 04, 2007

Mahasti 2

درود به روان بانوی هنرمند ايرانزمين كه كوبنده ترين و كارسازترين سيلی تاريخی را بر چهره آلوده و كثيف جمهوری اسلامی اشغالگر وارد آورد.

مهستی گرامی روانت شاد و نامت جاودان باد كه پس از رفتنت هم بر اسلاميان زن ستيز،هنر ستيز ، ايران ستيز و مزدوران مطرب و بد نامش زنانه و ايرانی ايرانی چيره و پيروز شدی.

برای جاودان مام ميهن به فرزندی چون تو بر خود سرفرازی خواهد نمود

+

حسين فهمی هنرپيشه مصری از ايران ميگويد يا از مصر؟

در آن خاورميانه استعمارزده، استثمارزده، استحمارزده و اسلام زده تنها كافی است نامها و تاريخ رويدادها را جا بجا كنيم تا برای هزارمين بارببينيم در كدام گندابه و به وسيله كدام جهان بينی بشرسوز وخرد سوز، اربابان جنايتكارو غارتگران جهانی به اهداف ناپاك و پليد خود ميرسند