Tuesday, May 29, 2007

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست
(بخش چهارم )
على ميرفطروس (DOC/PDF)

* دکتر مصدّق - عموماً- در برزخ سنّت و تجدّد، اسلام و ایران، مذهب و مدنیّت سرگردان بود. جبهة او - اساساً - جبهة «ملّی- مذهبی ها» بود!

* دکتر مصدّق می گفت: «نخست وزیرِ مملکتی حقیر و بیچاره، باید ضعیف و رنجور بنظر بیاید و از این هنر، در پیش بردن مقاصد سیاسی خود، استفاده کند».

* مجلة کاویان (طرفدار دکتر مصدّق): «قانون مطبوعات دولت مصدّق، حکومت مصدّق را سرنگون خواهد ساخت».

Thursday, May 17, 2007

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست

على ميرفطروس (DOC/PDF)
(بخش سوم)

* دكتر مصدّق دارای خصائل و فضائل مهمی بود كه وی را از ديگرِ رهبران سياسی عصر، ممتاز و متمايز می ساخت.

* مصدّق، ملّی كردن صنعت نفت را ناشی از يك "الهام غيبی" و به توصيهء "شخصی نورانی" می پنداشت.

* در جريان رفراندومِ انحلال مجلس شورای ملّی، در تهران برای راًی دهندگان، دو صندوق، در دو مكان متفاوت تعيين كرده بودند تا موافقان و مخالفان مصدّق از يكديگر متمايز و مشخص شوند، شيوه ای كه در هيچيك از نظام های پارلمانی جهان سابقه نداشت!

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست

على ميرفطروس
(بخش دوم)

مصدّق - که سالها پیش، رضاشاه، تقی زاده و رزم آرا را بخاطر انعقاد قرارداد با کمپانی های نفتی به «سازش» و «خیانت» متهم کرده بود - در بیم از اتهام سازش و خیانت و آلوده شدن «وجاهتِ ملّیِ» خود - با بن بست مذاکرات، می کوشید مانند یک «قهرمان مظلوم» ظاهر شود.

Monday, May 14, 2007

زن در جهان تباه وضد بشری اسلام كالايی است بی ارزش و مايه شرم كه بايد او را در گوني سياه وبی شكل برای ارضای شهوت حيوانی مرد جانورخوی مسلمان عرضه كرد. براستی شرم و ننگ ابدی بر آورندگان خمينی روان سوخته و ننگ جاودان بر كسانی كه هنوز بر سر راه آزادی ميهن سنگ اندازی ميكنند و با مزدوری خيانت بارشان ادامه ننگ و جنايت و ايرانسوزی مسلمانان اشغالگر را ممكن ميسازند.

زنانی كه بويژه پس ازگذشت ٢٨ سال ازاشغال ايران هنوز خود را مسلمان ميدانند و تن به قوانين كثيف و ضد بشری اسلام داده اند و روسپيانی كه در سركوب و تحقير زن آزاده ايرانی دستيار جنايتكاران اين رژيم اشغالگرودشمن ايران و ايرانی هستند، بدانند كه در فردای آزاد ايران بايد پاسخگوی ملت ايران باشند. اين مسلمه ها كثيف ترين و دشمن ترين دشمنان مردم راستين و آزاده ايران زمين هستند.


Friday, May 04, 2007

مردمی باشيم كه بزرگان و خدمتگزارانمان را ارج نهيم و يادشان را گرامی بداريم تا فرزندان و آيندگانمان چون ما دچار ننگ و تباهی نشوند.

ياد رضا شاه بزرگ ابرمرد تاريخ ايرانزمين و ايرانساز بی همانند را گرامی ميداريم.

روانش شاد و نامش به نيكی جاودان باد


Tuesday, May 01, 2007

In Memory of Cyrus the Great


به ياد بياوريم روزهايی را كه پادشاه ايراندوست وخدمتگزار پهلوی آريامهر در كنار آرامگاه كوروش بزرگ و در برابر چشمان سران كشورهای جهان ، نام ايران را با نام ابر مرد جهان كوروش هخامنشی بلند آوازه كرد و هم چنين به ياد بياوريم كسانی را كه با خواندن يكي دو كتاب به نام روشنفكر ،چپی، فدايی، مجاهد، پيشرو، ملی!!! و..... با همه نيرو در راه ويرانی ايران و به سخره گرفتن همه تلاشهای ملی ميهنی و سرفرازی ميهن بودند. كمونيست ها و مسلمان های تروريست مسلسل بدست برای خدمت به "خلق های زير ستم ايران" كه پس از سده ها تباهی و برد‌گی به آموزش رايگان، رفاه نسبی و زندگي انسانی رسيده بودند، به مبارزه مسلحانه و بانك زنی روی آوردند، و يكی از دلايل جنگ مسلحانه برای نابودی هر چه زودتر نظام شاهنشاهی ايران هم برگزاری جشنها ی ٢٥٠٠ ساله شاهنشاهی ايران و زنده شدن دوباره نام كوروش بزرگ بنيا نگذار شاهنشاهی ايرانزمين بود.

دراين روزها ی پر از ننگ وبدبختی و آلوده شدن نام بزرگ ايران و نابودی همه دست آوردهای دهه ها كوشش و تلا‌ش ايرانيان، حتی چپها ی مسلسل به دست پيشين نيز كوروش را صدا ميزنند. درود به روان پادشاه بزرگ ايران كه هر چه زمان بيشتر ميگذرد و همه مدعيان بيشتر شناخته ميشوند ، آرزوهای او و خواسته‌های او براي پيشرفت و سربلندی ايران بيشتر رخ ميكند.