Friday, March 30, 2012


آدینه ١١ فروردین ماه ٢٧٢۰

برنامه شماره 46 کدبان محمد مجزا

در دوازدهم فروردین (رای گیری جمهوری اسلامی ) جبهه ملی چه نقشی داشت و چه کرد؟

Tuesday, March 27, 2012


سه شنبه ۸ فروردین ماه ٢٧٢۰

Sunday, March 25, 2012


یکشنبه ۶ فروردین ماه ٢٧٢۰

Friday, March 23, 2012


آدینه ۴ فروردین ماه ٢٧٢۰

Tuesday, March 20, 2012


سه شنبه ١ فروردین ماه ٢٧٢۰

Monday, March 19, 2012

نوروز در پاسارگاد و تخت جمشید

Sunday, March 18, 2012یکشنبه ٢۸ اسفند ماه ٢٧١۹

Tuesday, March 13, 2012


سه شنبه ٢۳ اسفند ماه ٢٧١۹

Sunday, March 11, 2012


یکشنبه ٢١ اسفند ماه ٢٧١۹

Saturday, March 10, 2012

برنامه شماره 44 کدبان محمد مجزا

در ماجرای ملی کردن نفت توسط مصدق واقعا چه اتفاقی افتاد؟

Friday, March 09, 2012


آدینه ١۹ اسفند ماه ٢٧١۹

Tuesday, March 06, 2012


سه شنبه ١۶ اسفند ماه ٢٧١۹

Sunday, March 04, 2012


یکشنبه ١۴ اسفند ماه ٢٧١۹

Saturday, March 03, 2012

برنامه شماره 43 کدبان محمد مجزا

خصوصیات اخلاقی احمد شاه قاجار و مقایسه او با رضا شاه

کارنامه سید حسین نصر و پیشه وری و دلایل مخالفتشان با شاهان پهلوی
ثروت محمدرضا شاه


مرگ جهان پهلوان تختی و تهمت توده ایها به محمدرضا شاه
دروغ های نسبت داده شده دیگر به محمدرضا شاه

Friday, March 02, 2012


آدینه ١٢ اسفند ماه ٢٧١۹