Tuesday, March 31, 2009

Sunday, March 29, 2009

Friday, March 27, 2009

Thursday, March 26, 2009

نوروز در پاسارگاد

+
همایش شاهنامه خوانی بختیاری در روستای سی مِیلی مسجد سلیمان

Tuesday, March 24, 2009

Sunday, March 22, 2009

Friday, March 20, 2009

Thursday, March 19, 2009

Maryam Jalali - Baran

Tuesday, March 17, 2009

Foroud Fouladvand

به ياد فرود فولادوند

سرودهء نوروز

پيام نوروزی دكتر علی ميرفطروس به پری صفاری و بينندگان بيداری، پايداری، پيروزی


- «ای اهورامزدا!
ما را از آسیب ستمگران،رهائی بخش!
منش ِ جنگ خواهان را از ما دور ساز!
و به ما،خانمانی از آشتی و آرامش و شادی
عنایت کن!».

این سخن ِ درخشان،سرود ِ نوروزانهء نیاکان سرفراز ِ ما ، در درازنای بلند تاریخ و فرهنگ ایران بود، سرودی که بقول حافظ: در «شب ِتاریک وبیم موج و گردابی چنین حائل»، بسان چراغ راهنمائی، ملّت ما را از گذشته به آینده پیش بُرده است. بعبارت دیگر: ملّت ما، در سنگر ِ«مهرگان»ها و «سَدَه»ها و «چهارشنبه سوری»ها و «نوروز»ها، همواره خود را باز سازی و بازآفرینی کرده تا«بار ِ امانت» ِ اندیشهء نیک، گفتارنیک و کردار نیک را به اکنونیان و آیندگان برساند.

بانو صفّاری مهربان

در همهء این سال های سکوت و صبوری، و در هیاهوهای «بشارت نامه نویسان ِ ایران سوز» (که برنامه های تلویزیونی را با بساط ِ«مارگیری» و «شعبده بازی های رسوا» عوضی گرفته اند)، برنامه های روشنگر شما – همواره-بانگ ِبلند ی بوده که خواب این «عجوزه های عاجز» را آشفته کرده، و راستی و روشنائی را بر دل و دیدگان ایرانیان میهن پرست، ارمغان نموده است.

در آستانهء نوروز ِ همیشه پیروز، امیدوارم که با پشتیبانی بی دریغ ِهمهء ایرانیان، تلاش های روشنگر شما گسترده تر و رساتر گردد تا ما شاهد ِ«بیداری، پایداری و پیروزی»های بیشتری باشیم.

نوروز ِهمیشه پیروز بر شما و بینندگان ِ«بیداری، پایداری، پیروزی» فرخنده باد!

علی میرفطروس
نوروز ١٣٨٨ پاریس

+

نوروز خجسته

به ياد منوچهر فرهنگی

و بمناسبت نوروز ٢٧١٧ ايرانیSunday, March 15, 2009

Friday, March 13, 2009

Tuesday, March 10, 2009

Sunday, March 08, 2009

With Professor Masoud Ansari

Friday, March 06, 2009

With Professor Masoud Ansari

Tuesday, March 03, 2009

Sunday, March 01, 2009