Friday, April 27, 2007

اسلام و اصلاحات

جواد اسدیان

"برای دستیابی به دمکراسی و حقوق بشر، باید به اندیشه و فرهنگ ایرانی تکیه کرد و با کاربرد چنین ابزار گرانقدری که بومی نیز هست، از سویی برای مردمانی که به دین نیاز حیاتی دارند، دینی را عرضه کرد که دستاورد فرهنگ خود آنان است و شکوفایی فردی و جمعی را تضمین میکند و هم از سوی دیگر، امکان توسل به بدیل دانش در برابر دین را برای نخبگان فراهم میآورد و به این وسیله، کسی برای خروج از دین به مرگ محکوم نخواهد شد، آنگونه که مسلمانانی مانند منتطری و دیگران در بارۀ از اسلام برگشتگان روا میدارند. با توجه به تاریخ اسلام و با توجه به تجربۀ خونبار حکومت اسلامی در ایران، همۀ آنانی که غم ایران را دارند و بر خرد و منطق و راستی و درستی تکیه میکنند، ناگزیرند که روشن و شفاف و مستدل و بیهراس، در راستای نفی و طرد اسلام از جامعۀ ایرانی اقدام کنند. این دین، اگر برای عرب و ساهپوست آمریکایی که مسیحیت سفید پوست به بردگی-اش برده بوده است، آورندۀ نوعی هویت کاذب است که به هر حال، جای چند و چون باقی میگذارد، برای ایرانی جز سلب هویت و بردگی و مرگ تدریجی قومی و فرهنگی، ارمغان دیگری نداشته است. از همینرو، در جامعهای با ویژگیها و دادهها و امکانهای ایران، برای رسیدن به دمکراسی و نهادینه کردن حقوق بشر، استفاده از هر روش دیگری، سوای مبارزۀ همه جانبۀ فرهنگی_هنری، اجتماعی و سیاسی_تشکیلاتی، پیرامون اندیشه و فرهنگ ایرانی، راهی ست به ناکجاآباد که حاصلی ندارد مگر تداوم مناسبات استبدای، زن ستیزی، عقب ماندگی و جهل و جنون. امروز پس از رسوایی حکومت اسلامی و شناخت همگانی از تحجر و توحش سرکردگان اسلام، مسلمانانی مانند سروش، اشکوری، خاتمی، مجتهد شبستری و ...در پی آن هستند که با نفی سکولاریسم و نفی فرهنگ واندشۀ ایرانی، باز با استفاده و سوء استفاده از ستاوردهای علم و فلسفه، به استمرار اسلام و حکومت اسلامی یاری رسانند."

.قطره ای از درياي خيانت، فريب و نيرنگ داخلی و خارجی

فايل صوتی
!!قمه زنی و فوائد آن برای تندرستی

كليپ

نمونه كوچكی از اسارت مردم ايران در دست جا نوران اشغالگراسلامی
خون وخون آشامی، گوهرراستين باوری جانوران اسلامي

Saturday, April 21, 2007

دکتر محمّد مصدّق: آسیب شناسی یک شکست (بخش نخست)

دكتر علی مير فطروس

"روش دکتر جلال متینی در بررسی کارنامۀ سیاسی دکتر محمّد مصدّق، در واقع به چالش کشیدن روایات دست اوّل (نوشتۀ دکتر مصدّق) و یاران و همروزگاران وی است. او کوشش دارد تا «نکات پنهان» را از درون این روایات مختلف و متناقض استخراج کند. بنابراین، شیوۀ مؤلف محترم با سُنّت مدح و مرثیۀ رایج دربارۀ دکتر مصدّق، تفاوت آشکار دارد و چه بسا «خوشایند» بسیاری از دوستداران دکتر مصدّق نباشد."

Tuesday, April 17, 2007

Ibn Sina, Mavlana , Rodaki -- Irani va ya Afghani?